Bia Sài Gòn lon

Bia Sài Gòn Special – lon

Giá đề nghị: 342.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 lon/Thùng

Bia Sài Gòn Lager – Lon

Giá đề nghị: 262.000VNĐ

Quy Cách SP: 24 Lon/Thùng

Bia Saigon Chill (lon)

Giá đề nghị: 355.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia Sài Gòn Gold (lon)

Giá đề nghị: 450.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 18 lon/thùng